Lễ bàn giao lô vắc-xin thứ hai cho Việt Nam và các tài trợ của các doanh nghiệp Ba Lan

Thursday, 21/10/2021 | Đăng bởi Vũ Anh Dũng
le-ban-giao-lo-vac-xin-thu-hai-cho-viet-nam-va-cac-tai-tro-cua-cac-doanh-nghiep-

https://www.gov.pl/web/vietnam/l-bn-giao-l-vc-xin-th-hai-cho-vit-nam-v-cc-ti-tr-ca-cc-doanh-nghip-ba-lan

VIẾT BÌNH LUẬN